Adobe Stock - MintBlak

Arenen kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan kriteeristö – TKI-toiminnan ja vastuullisuusviestinnän tukena

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene julkaisi vuonna 2020 ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman Kestävät, vastuulliset ja hiilineutraalit ammattikorkeakoulut. Sen aloituskappaleessa todettiin, että ”ihmiskunnan toiminta ylittää maapallomme kantokyvyn ja siten uhkaa lastemme tulevaisuutta. Vanhoilla ajattelu- ja toimintamalleilla emme löydä ratkaisuja tulevaisuuden ongelmiin.” Tilanne ei ole sen jälkeen parantunut. Esimerkiksi Sitra on jo kahtena vuonna peräkkäin nostanut keskeisimmäksi megatrendiksi luonnon kantokyvyn murenemisen. Tilanne sen suhteen on hälyttävä. Vuonna 2023 maapallon keskilämpötila ylitti ensimmäistä kertaa koko vuoden ajan kriittisenä pidetyn 1,5 celsiusasteen lämpenemisen verrattuna esiteolliseen aikaan. Myöskään rauhaan ja demokratiaan liittyvät ongelmat eivät ole vähentyneet. Pikemminkin päinvastoin.

Kestävän maailman rakentaminen vaatii ratkaisuja

Taistelussa kestävämmän maailman puolesta pelkkä päästöjen tai luonnonvarojen käytön vähentäminen ei enää riitä. Tarvitaan aktiivista otetta, laadukasta tutkimusta ja sitä seuraavia innovaatioita. Me tarvitsemme positiivisia tekoja. Myöskään pelkät ympäristöteot eivät riitä. Me tarvitsemme globaalisti kestävää ja oikeudenmukaista maailmaa. Kestävä kehitys nousee oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta ja huomioonottamisen kulttuurista. Tarvitaan osaamista, joka huomioi ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Kestävä tulevaisuus syntyy kaikista näistä.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) on tärkeä osa kestävään ja vastuulliseen maailmaan pyrkimistä. Sen keskeinen tavoite on tuottaa ratkaisuja, joilla voimme uudelleen rakentaa maailmaa ja tarvittaessa ennallistaa sellaista minkä olemme vaarassa menettää. Tähän ammattikorkeakoulut ovat tuoneet oman arvokkaan panoksensa. Meillä tulee kuitenkin olla yhteiset periaatteet ja myös kriteerit toiminnallemme, jotta työmme on laajasti vaikuttavaa ja myös tekee näkyväksi ammattikorkeakoulujen merkittävän yhteisen panoksen yhteiskunnalle. Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa annettiin TKI-toiminnan osalta lupaus, jonka mukaisesti Otamme käyttöön ja hyödynnämme yhdessä kehitettyä kriteeristöä, jonka avulla TKI-toiminnan sisältöjä ja tuloksia suunnitellaan, kehitetään, arvioidaan ja toteutetaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästi ja vastuullisesti.  

Lupauksista teoiksi

Tämä lupaus ei ole jäänyt vain korulauseeksi, sillä Arenen rehtorikokous hyväksyi kaikkia ammattikorkeakouluja koskevan kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan kriteeristön 28.2.2024.

Lupauksessa esille nostetut kestävän kehityksen tasaveroiset osa-alueet ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys tulevat suoraan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen ohjelmasta eli Agenda 2030:stä. Tavoitteena on kehitys, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Agenda 2030 jakaa kestävän kehityksen 17 tavoitteeksi (kuva 1). Vaikka elämä maapallolla on viime kädessä kiinni luonnosta ja ekologisesta kestävyydestä, emme voi saavuttaa sitä ilman ihmisyhteisöjä, niiden talouteen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen kohdistuvia positiivisia tekoja. Kaikki kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeitä: yhtään tavoitetta ei voi tavoitella toisen kustannuksella. 

Kuva 1: 17 kestävän kehityksen tavoitetta (kuva: YK-liitto)

Kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan 12 kriteeriä

Ammattikorkeakoulujen 12 yhteistä kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan kriteeriä (kuva 2) pohjautuvat osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteille. Ensimmäiseksi kriteeriksi on nostettu se, että jokainen ammattikorkeakoulujen TKI -hanke tukee yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Myös muut kolme ensimmäistä ovat yleisiä kestävään kehitykseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden noudattamiseen liittyviä kriteereitä. Näiden lisäksi jokaisesta kestävyyden osa-alueesta on otettu mukaan kaksi keskeistä kriteeriä.

Kuva 2. Arenen rehtorineuvoston hyväksymät kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan kriteeristö (kuva: Timo Parkkola).

Ammattikorkeakoulut toteuttavat TKI-toimintaa toteuttamalla hankkeita, joten lähtökohtana kriteeristölle on ollut sen soveltuvuus yksittäisten hankkeiden luokitteluun ja arviointiin.  Olennaista on, että kriteerejä voidaan käyttää TKI-hankkeiden elinkaaren eri vaiheissa, mutta tarvittaessa myös laajemmin TKI-toiminnan seurannassa ja johtamisessa. Ne voivat esimerkiksi osaltaan ohjata TKI-toiminnan suunnittelua. Kriteeristö tukee hankkeiden toteutusta ja auttavaa hankkeita viestimään kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvistä tuloksistaan ja toimivat vaikuttavuusviestinnän ja -raportoinnin apuna. Yhteiset kriteerit mahdollistavat ammattikorkeakoulujen yhteisen viestinnän ja näyttävät, että ammattikorkeakoulut ovat yhdessä rintamassa kehittämässä ratkaisuja meitä kaikkia koskettaviin viheliäisiin ongelmiin. Niiden aktiivinen käyttö viestii halustamme rakentaa yhdessä kestävämpää maailmaa. Samalla osoitamme omille sidosryhmillemme ja myös opiskelijoillemme, että otamme haasteet vakavasti ja teemme niille jotain.

Tukea kriteerien käyttöön

Vaikka kriteerit on nyt julkaistu, työ on yhä kesken. Pelkät kriteerit eivät riitä. Ne pitää ottaa käyttöön ja niille pitää löytää mittarit, joihin voimme viestinnässä tukeutua. Arenen kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan ryhmä TKI Dynamis jatkaa tätä työtä ja tavoitteena on julkaista alkusyksystä kriteeristöön liittyvät toimintaohjeet ja mittarit. Ryhmän tavoitteena on tuottaa ohjeistus, joka tekee työstä mahdollisimman selkeää eikä lisää byrokratiaa

Ammattikorkeakouluilla on nyt yhteiset kriteerit kestävälle ja vastuulliselle TKI-toiminnalle, mutta tulee myös muistaa, että jokainen ammattikorkeakoulu tekee työtä kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi myös itse, omista lähtökohdistaan ja alueellisten tavoitteiden mukaan. Nyt hyväksytyt kriteerit eivät muuta tätä tärkeää työtä, vaan tukevat sitä. On tärkeää, että nyt on luotu yhteinen viitekehys, jonka laatimiseen ammattikorkeakoulut sitoutuivat yhdessä vuonna 2020. Kiitos kuuluu kriteerit laatineelle ryhmälle ja kaikille yhteisölliseen prosessiin osallistuneille ammattikorkeakouluyhteisön jäsenille. Toivottavasti kriteeristö otetaan laajasti käyttöön ammattikorkeakoulukentällä.

– – – –

Jukka Määttä
Rehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Arenen kestävän kehityksen nyrkin puheenjohtaja

Timo Parkkola
Koulutusjohtaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Arenen kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan ryhmän puheenjohtaja

– – – –

Lähteet:

Arene 2020. Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/Kest%C3%A4v%C3%A4%20vastuullinen%20ja%20hiilineutraali%20ammattikorkeakoulu.pdf?_t=1606145574 (Viitattu 8.3.2024.)

Knuuttila, Kirsi; Parkkola, Timo; Ylikoski, Elina; Helenius, Heli Sagne-Ollikainen, Elina, Tyni, Sanna & Matveinen, Mikko 2022. Kestävä ja vastuullinen Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa. https://www.humak.fi/julkaisut/kestava-ja-vastuullinen-tutkimus-kehitys-ja-innovaatiotoiminta-ammattikorkeakouluissa/ (Viitattu 8.3.2024.)

YK. Kestävä kehitys https://www.ykliitto.fi/kestava-kehitys. (Viitattu 8.3.2024.)

Yle 8.2.2024. Pelätty 1,5 asteen lämpeneminen kävi toteen – tutkimuslaitos pitää ”varoituksena ihmiskunnalle”. https://yle.fi/a/74-20073531 (Viitattu 8.3.2024.)