Adobe Stock - Dzianis Vasilyeu

Kestävä TKI: Lappilaiset toimijat kehittämässä sosiaalista kädenjälkeä

Dynaamisilla ja muuttuvilla työmarkkinoilla osaavan työvoiman saatavuus on monella toimialalla aivan keskeisin haaste. Samalla kun ikäluokat pienenevät, sosiaalinen vastuullisuus on saanut uuden ja entistä merkittävämmän roolin.

Lapin sosiaalinen kädenjälki -verkosto ja hankeperhe ovat etsineet aivan uuden tyyppisiä ratkaisuja työvoiman kohtaanto-ongelmaan eli tilanteeseen, jossa erilaisista syistä johtuen työ ja tekijät eivät kohtaa. Kun tarkastelu on kohdennettu erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa oleviin työnhakijoihin, on päästy varsin alihyödynnetyn työvoimapotentiaalin äärelle.  Tässä artikkelissa tarkastelemme sitä, kuinka Lapin AMK on ottanut rohkeasti vastuun sosiaalisen kädenjäljen edistämisestä.

Lapin työvoiman kohtaanto-ongelma on koko maan haasteellisin. Lapissa on työttömiä työnhakijoita noin 7 600 ja avoimia työpaikkoja 10 200 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2023). Lappi-sopimuksen eli Lapin maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa (2022–2023) keskeiseksi kehittämiskohteeksi onkin nostettu se, miten luoda edellytyksiä heikommassa asemassa olevien työllistymiselle ja tukea työyhteisöjä moninaisuuden hyväksymisessä. Tavoitteena on, että jokaisella tulisi olla mahdollisuus löytää paikkansa työelämästä oman osaamisen ja voimavarojen pohjalta. (Lapin liitto 2022.)

Sosiaalisen kädenjäljen taustalla oleva systeeminen muutos perustuu ajatukseen, että yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja ekologinen kestävyys ovat yhtä tärkeitä kuin taloudellinen menestys. Toiminta vastaa alueellisiin, kansallisiin, EU:n ja globaalin tason kestävyyshaasteisiin. Kestävä kehitys jaetaan usein ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Sosiaalinen kädenjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun tuottamaa yhteiskunnallista vaikutusta. Sosiaalinen kädenjälki mittaa, miten sosiaalinen kestävyys ja ihmiset pysyvät taloudellisten haasteiden ja vihreän siirtymän kelkassa mukana. Mitä suurempi se on, sitä paremmin sosiaalinen kestävyys toteutuu.

Visio: Älykkäästi ja ennakkoluulottomasti konkreettisia ratkaisuja työn ja tekijöiden kohtaamiseen

Lapin sosiaalinen kädenjälki -verkosto pyrkii auttamaan niitä, jotka ovat muita heikommassa työmarkkinatilanteessa ja joutuvat kamppailevat näin asemastaan työelämässä. Verkoston tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta yhteiskunnallisesta kestävyydestä. Verkosto auttaa yrityksiä, julkista sektoria ja kuluttajia ymmärtämään valintojensa sosioekonomiset vaikutukset. Uudistamalla mm. yritysten rekrytointeihin ja julkisiin hankintoihin liittyviä menettelytapoja, edistetään työllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta ja tuetaan alueen omavaraisuutta, huoltovarmuutta ja resilienssiä.

Lapin sosiaalinen kädenjälki -verkostoon kuuluu aluetoimijoiden, kuntien, oppilaitosten, järjestöjen, yritysten ja työhönvalmennussäätiöiden edustajia. Syksyllä 2023 verkostossa on mukana yli 30 toimijatahoa ja lähes 100 asiantuntijaa. Verkoston toiminta perustuu systemaattiseen yhteiskehittämiseen ja avoimeen yhteistyöhön. Verkosto on määritellyt toiminnalleen yhteiset arvot ja vision: Älykkäästi ja ennakkoluulottomasti konkreettisia ratkaisuja työn ja tekijöiden kohtaamiseen. Arvot ja visio tukevat maakunnallisen kehittämisen suuntaa ja tahtotilaa. Yhteinen tahtotila ohjaa vastuullista ja tavoitteellista aluekehittämistä, missä vision toteutumista edistävät hankkeet muodostavat hankeperheen. Hankkeita toteutetaan pääsääntöisesti monen toimijan ryhmähankkeina, joka mahdollistaa eri organisaatioiden välillä syntyvät rajapintainnovaatiot.

Vastuullisuutta sosiaalisella kädenjäljellä

Lapin sosiaalinen kädenjälki -verkoston toimijat ovat sitoutuneet edistämään kehittämistoiminnassaan YK:n kestävän kehityksen periaatteita. Verkosto ennakoi näkyvissä olevia trendejä, tulkitsee heikkoja signaaleja ja reagoi ilmiöihin. Toimintamallista on saatu jo tässä vaiheessa hyviä tuloksia. Hankeperheajattelu mahdollistaa haasteen ratkaisemisen useasta suunnasta ja eri toimijoiden toteuttamana. Yksittäisten hankkeiden vaikuttavuus paranee, kun tuloksia ja tuotoksia voidaan systemaattisesti jatkojalostaa, juurruttaa ja levittää seuraavissa hankkeissa. Toimijoiden välinen vuoropuhelu paranee, sillä verkosto pysyy samana, vaikka hankkeet vaihtuvat. Kytkettäessä hankkeet laajemmiksi kokonaisuuksiksi, niissä aikaansaatujen tuloksien hyödynnettävyys paranee: tuloksista on myös helpompi viestiä, kun yksittäiset löydökset on niputettu laajempiin, vaikuttavampiin kokonaisuuksiin. Yksittäiselle hyödynsaajalle, kuten yritykselle, hankeperhemalli tarjoaa yhdellä kertaa useita erilaisia, vaihtoehtoisia ratkaisuja ja niiden yhdistelmiä.

Lapin sosiaalinen kädenjälki -toimintamallia on kehitetty vuosina 2022–2023 -toteutetulla ESR-hankkeella (Lapin ammattikorkeakoulu 2023). Seuraavassa kuvassa avataan tarkemmin toimintamallin keskeisiä elementtejä ja toimintalogiikkaa.

Kuvio 1. Lapin sosiaalinen kädenjälki -toimintamalli.

Lapin sosiaalinen kädenjälki -toimintamallia voidaan jatkossa soveltaa erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Toimintamallin tueksi on kehitetty useita yhteistoimintaa edistäviä menettelytapoja: Yhteistä innovointia ja kehittämishankkeiden muotoilua tehdään virtuaalisissa työpajoissa. Hankkeita valmistellaan yhteisellä kehittämisalustalla. Valmistelua ohjaa hankematriisi, joka helpottaa hankesuunnitelmien yhteiskirjoittamista sekä varmistaa hankeperheen hankkeiden välisen yhteistyön ja yhteisen arvopohjan. Yhteisviestinnän välineeksi kehitetään www.sosiaalinenkadenjalki.fi -sivustoa.

Lapin sosiaalinen kädenjälki -verkoston koordinointitehtävä on lisännyt Lapin AMKin TKI-toiminnan maakunnallista vaikuttavuutta, luotettavuutta sekä merkitystä. Katse on nyt käännetty muihin ammattikorkeakouluihin, jotta alueet voisivat oppia toisiltaan. Kysymmekin, olisitko juuri sinä kiinnostunut hakemaan uusia ratkaisuja työvoiman kohtaanto-ongelmaan ja edistämään kanssamme sosiaalista kädenjälkeä?

_ _ _ _

Marko Palmgren, YTM, Sosionomi (YAMK), erityisasiantuntija, Lapin ammattikorkeakoulu
Janne Hirvonen, tradenomi, hankeasiantuntija, Lapin ammattikorkeakoulu
Mirva Juntti, FT, KTM, kehittämispäällikkö, vastuullisuus, Lapin ammattikorkeakoulu

_ _ _ _

Lähteet:

Lapin ammattikorkeakoulu 2023. Lapin sosiaalinen kädenjälki – ratkaisuja työn ja tekijöiden kohtaamiseen. Osoitteessa: www.sosiaalinenkadenjalki.fi

Lapin liitto 2022. Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2023–2023. Osoitteessa: https://www.lapinliitto.fi/aluekehitys/lappi-sopimus/topsu/

Työ- ja elinkeinoministeriö 2023. Työllisyyskatsaus. Elokuu 2023. Lappi. Osoitteessa: https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?ely=13&lang=fi

_ _ _ _

Kestävä TKI -blogisarjan artikkelit kertovat  ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kädenjälkeä edistävistä toimenpiteistä, tuloksista ja ihmisistä kestävän TKI työ ytimessä. Toimituskuntana toimii Arenen kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan ryhmä TKI Dynamis.