Högskolan på Åland

hogskolan-pa-aland_logo

Högskolan på Åland erbjuder examensprogram på svenska inom företagsekonomi, navigering, turism-, hotell- och restaurangadministration, teknik (sjöfarts-, elektro- och informationsteknik) samt hälso- och omvårdnadsvetenskaper för totalt 600 studerande.

HÅ har en viktig roll genom sina kurser, möjligheter till kontinuerligt lärande via Öppna universitetet och FUI-verksamhet för att aktivt driva på och bidra till denna övergång både lokalt och globalt. De program som HÅ erbjuder ger de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att utföra avancerade uppgifter i arbetslivet, både självständigt och i grupp.

Enskilda studieprogram kan bestå av att välja kurser från andra program eller från Öppna universitetet inom de frivilliga enheterna. Interaktion med dem som arbetar på fältet innebär att läroplanen bygger på kraven i dagens yrkesliv. Högskolans program strävar också efter att förse yrkesvärlden med ny kompetens genom utvecklingsarbete och tillämpad forskning.

Högskolan på Åland erbjuder omkring 100 akademiska kurser, föreläsningar och seminarier varje år. Nära samarbete och samverkan med dem som arbetar på området och med samhället är avgörande.

HÅ leder och deltar i ett antal utvecklingsprojekt och har rollen som initiativtagare och drivkraft i olika projekt som finansieras av EU eller av Ålands självständiga myndigheter. HÅ samarbetar aktivt med både den privata och den offentliga sektorn för att skapa kunskap som stöder hållbar utveckling i samhället och företagstillväxten på Åland.

Det nordiska och europeiska samarbetet inom olika områden är lika viktigt för att öppna viktiga frågor, utveckla gemensamma lösningar och vara en av de ledande parterna inom hållbar utveckling.

Tyngdpunkterna i FUI-verksamheten

Högskolan på Åland har en viktig roll genom sina kurser, möjligheter till kontinuerligt lärande via Öppna universitetet och FUI-verksamhet för att aktivt driva på och bidra till denna övergång både lokalt och globalt.

En övergång till ett samhälle som förbättrar miljötillståndet och där människors välbefinnande ökar.

Klimatförändringen, förlusten av den biologiska mångfalden, överkonsumtion av resurser och avfallsproblemet kräver omfattande och snabba åtgärder samt anpassningar inom alla samhällssektorer.

Digitaliseringen av samhället och annan teknisk utveckling, inklusive omstrukturering av energisektorn och utveckling av förnybar energi, samt förväntade förändringar på arbetsmarknaderna och i arbetsstrukturen kommer att vara centrala drivkrafter för samhällsutveckling och starkt påverka högskolans verksamhetsmiljö.

Visionen om att vara koldioxidneutral senast 2030. Detta kräver i sin tur olika samriskföretag och det finns få projekt där pilotåtgärder redan pågår. Dessa åtgärder omfattar investeringar i digitala verktyg, automatisering av datainsamling, energibesparingar och produktion av förnybar energi i hamnar som nav för multimodala transporter osv. Eftersom vi starkt är påverkade av färjetrafiken är det naturligt att ha ett nära samarbete med hamnoperatörer.

Forskning inom vård och omsorg – inklusive äldrevård och levnadsvillkor, klinisk kompetens osv.

Förteckningen över projekten omfattar alla studieområden på HÅ, inklusive:

  • digital innovation i lärandemiljön,
  • nya webbkurser i ekonomi,
  • framtida megatrender
  • miljövänligare hållbara ekosystem
  • utveckling av turismsektorn osv.


Inlärningsprocessen är en viktig del av högskolans tillämpade forsknings- och utvecklingsarbete. Ny kunskap, nya erfarenheter och nya kontakter som stöder undervisningsprocessen i allmänhet utvecklas kontinuerligt. Den största delen av personalen och de studerande deltar aktivt i olika projekt och forskningsverksamheter utöver yrkesutbildningen på kandidatnivå.

Nyckeltal

rahoitus_2

130 t. €

FUI-finansiering sammanlagt 2021

julkaisut_icon

9

Antal publikationer 2021

henkilosto_icon

19

Antalet FUI-personal 2021

yhteistyo_icon

32

Antal samarbetspartner

Kontaktuppgifter

Högskolan på Åland PB 1010 AX-22111 Mariehamn Åland, Finland