Aerial top view of summer green trees in forest in rural Finland. Drone photography
Adobe Stock - nblxer

Kestävä TKI: SeAMKin TKI-toiminta vastaa kattavasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen kestävän kehityksen ohjelma Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu perustuu Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen ohjelmalle Agenda 2030 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjauksille (Kilpeläinen ym. 2020). Näissä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesta kestävää kehitystä.

Agenda 2030 on YK:n jäsenmaiden vuonna 2015 yhdessä sopima kestävän kehityksen toimintaohjelma. Se perustuu seitsemälletoista kestävän kehityksen tavoitteelle (kuva 1), jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Myös Suomi on sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä.

Kuva 1. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (kuva: ykliitto.fi).

Kestävän kehityksen mukainen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö (TKI) on yhä tärkeämpää korkeakouluissa. Yhtenä esimerkkinä tästä on Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), jossa kestävän kehityksen alle kuuluvat hankkeet tilastoidaan joka vuosi. Laskenta perustuu meneillään olevien hankkeiden lukumäärään ja niiden kokonaisbudjettiin. Laskenta tehdään yleensä jokaisen vuoden alussa.
Tilastoinnin tavoite on tunnistaa SeAMKin kestävän kehityksen kädenjälkityön vaikuttavuutta ja helpottaa samalla organisaation vastuullisuusraportointia. Vuodesta 2023 lähtien on tilastoitu myös sitä, mihin YK:n kestävän kehityksen 17:sta tavoitteesta hankkeet liittyvät. Tämä antaa entistä paremman kuvan myös hankkeiden sisällöstä ja teemojen yhteiskunnallisesta kattavuudesta. Aiempien vuosien tuloksista voi lukea esim. täältä https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/seamkin-kestavan-kehityksen-hankkeiden-lukumaara-kasvaa-edelleen/ (Laasasenaho ym. 2022)

Hankkeiden keskimääräinen koko kasvanut

Uusimman, vuoden 2024 alun, hankekartoituksen mukaan SeAMKissa oli 42 kpl kestävän kehityksen liittyvää hanketta, joiden kokonaisbudjetti oli 8,57 milj. €. Hankkeet jakautuvat painoaloittain seuraavasti:

  • Kestävät ruokaratkaisut ja biotalous 30 kpl, 6 142 300 €
  • Yrittäjyys ja kasvu 6 kpl, 1 132 178 €
  • Älykkäät teknologiat 3 kpl
  • Hyvinvointi ja luovuus 2 kpl, 466 280 €
  • Jatkuva oppiminen 1 kpl, 150 000 €

Useiden hankkeiden rahoituspäätöksiä odotetaan, joten hankkeiden kokonaismäärä luultavasti kasvaa loppuvuotta kohden. Monet hankkeet päättyivät vuoden 2023 lopulla ennen uusien rahoituspäätösten saapumista, joten kestävän kehityksen hankkeiden kokonaismäärä on hieman pienempi verrattuna vuoteen 2023. Toisaalta hankkeiden keskimääräinen koko on kasvanut viime vuodesta varsinkin ruoka- ja liiketalouden aloilla.

SeAMKissa tehdään ilmastotekoja

SeAMKin hankkeet vastaavat moniin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Näistä 30 hanketta vastasi ainakin yhteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen vuonna 2024. Eniten, 18 kpl, hankkeista liittyi tavoitteeseen ”13. Ilmastotekoja”. Lisäksi paljon hankkeita liittyi myös tavoitteisiin ”4. Hyvä koulutus” ja ”15. Maanpäällinen elämä”. Ainostaan kahteen YK:n tavoitteeseen ei tilastoitunut yhtään hanketta (”14. Vedenalainen elämä” ja ”16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto). Toisaalta ainoastaan kaksi puuttuvaa kohtaa kertoo varsin kattavasta kestävän kehityksen työstä (kuva 2).

Tämän vuoden aikana käyttöön otetulla kattavammalla raportoinnilla saadaan paljon parempaa ja tarkempaa tietoa kestävän kehityksen hankkeista kuin aiemmin. Tämä on SeAMKille myös hyvä vaikuttavuuden ja kädenjälkityön markkinointikeino. Toisaalta tilastointiin liittyy vielä kehitettävää, jotta kaikkien hankkeiden kestävän kehityksen ulottuvuudet tunnistetaan paremmin tilastoissa. Esimerkiksi kaikki Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF)-hankkeet voitaisiin tulevaisuudessa tilastoida myös tavoitteen ”16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinta” alle, jolloin myös tähän tavoitteeseen voidaan vastata nykyistä paremmin.

Kuva 2. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden painotuksen SeAMKin TKI-työssä (kuva: Kari Laasasenaho).


Hankkeiden kestävän kehityksen kriteerien luokittelu on nousemassa myös yhdeksi ammattikorkeakoulujen yhteisten kestävän TKI-toiminnan kriteereistä. SeAMKissa tätä on kokeiltu ja sen käyttökelpoisuus erityisesti vastuullisuusraportoinnin näkökulmasta on todettu toimivaksi ratkaisuksi.

_ _ _ _ _

FT Kari Laasasenaho, Erityisasiantuntija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
FM Jussi Kareinen Lehtori, SeAMKin kestävän kehityksen työryhmän pj, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
KTM Outi Kemppainen, Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
KTT Elina Varamäki, Vararehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

_ _ _ _ _

Lähteet

Laasasenaho, K., Junkkari, T., Mäki, T., Varamäki, E. 2022. SeAMKin kestävän kehityksen hankkeiden lukumäärä kasvaa edelleen. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/seamkin-kestavan-kehityksen-hankkeiden-lukumaara-kasvaa-edelleen/ (9.2.2022)

Kilpeläinen, T., Okkonen, L., Kääriä, J., Lyyra, S., Liimatainen, L., Huttunen, J., Laitinen, A., Pakanen, S., Laitinen, M., Knuuttila, K., Krusberg, J-E., Lauronen, H., Tuominen, J., Ylikoski, E., Junkkari, T., Kahra, P., Laurila, A., Tyni, S., Koikkalainen, K., Olenius, M., Lehtinen, R., Laasasenaho, K., Pohjanmäki, T., Friman, M., Kangastie, H., Tolkki, J., Pakarinen, T., Häkkinen, K., Matveinen, M., Sagne-Ollikainen, E., Konst, T., Ervaala, O., Jänkälä, S., Hannonen, K., Ahvenlampi, S., Asikainen, E., 2020. Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu – Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Marraskuu 2020. Saatavilla: http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/Kest%C3%A4v%C3%A4%20vastuullinen%20ja%20hiilineutraali%20ammattikorkeakoulu.pdf?_t=1606145574 (24.11.2020)