Antonio Rodriguez – stock.adobe.com

Miksi tutkimus on tärkeää ammattikorkeakouluissa?

Suomi tavoittelee muiden maiden tavoin ratkaisuja toimintaympäristömme globaaleihin haasteisiin. Ilmastonmuutos, luontokato, ruokaturva, kestävät ja turvalliset teknologiset ratkaisut, ikääntyvän väestön palvelut, uudet liikkumisen ratkaisut ja kiertotalous ovat teemoja, joihin väistämättä on löydettävä nykyistä tuottavampia ratkaisuja, joista useimmat perustuvat myös korkeaan osaamiseen.

Ammattikorkeakouluissa opiskelee tällä hetkellä puolet Suomen korkeakouluopiskelijoista ja koulutustehtävän lisäksi ammattikorkeakouluissa tehdään soveltavaa tutkimusta sekä työ- ja elinkeinoelämää ja aluekehitystä uudistavaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.  Vuonna 2022 Lapin ammattikorkeakoulussa TKI- toimintaan käytettiin yhteensä 17,9 milj. euroa, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli lähes 10 milj. euroa. TKI toiminnan painopisteitämme on metsä ja energia, digitaalinen teollisuus, kestävä rakennettu ympäristö, vastuullinen matkailu, hyvinvointiteknologiset ratkaisut pitkien etäisyyksien yhteyksissä ja sosiaalisesti kestävä talous.

Vuonna 2022 Lapin AMKista valmistui 1002 ammattikorkeakouluosaajaa ja 179 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon asiantuntijaa työelämän kehittäjiksi ja uudistajiksi. Lapin ammattikorkeakoulun henkilöstöstä noin 10 %:lla on tohtorin/lisensiaatin tutkinto ja muilla ylempi tai alempi korkeakoulututkinto vahvan työelämäkokemuksen lisäksi. Opettajat ja TKI- työtä tekevät asiantuntijat kehittävät koulutusta ja tutkimusta tiiviissä työelämäyhteydessä.

Useat tämän päivän ja tulevaisuuden ongelmat vaativat tieteidenvälistä ja monialaista otetta, jolloin tarvitaan eri alojen ja erilaisten tutkimustoimijoiden yhteistoimintaa. Tavoitteena on myös tuottaa konkreettisia ratkaisuja uuden tiedon lisäksi. Hyvässä tieteidenvälissä ja erilaisia tutkimusorganisaatioita yhdistävässä ajattelussa pyritään ymmärtämään toista, tuottamaan uutta kriittistä ajattelua ja myös uusia sovelluksia yhteistyössä käyttäjien kanssa. Myös Euroopan Unionin COARA- aloite tukee voimallisesti monimuotoista tutkimuksen arviointia, joka on tervetullut aloite.

Monet teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot ovat kiinni siitä, että käyttäjillä on käytössään uusin tieto ja osaaminen sekä pääsy tutkimustietoon. Siksi koulutuksen, uuden tiedon ja tutkimuksen sekä käytännön työelämän yhteys on ammattikorkeakouluissa ensiarvoisen tärkeää. Tutkimus- ja kehittämisosaamista tarvitaan elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehtävissä projekteissa mutta myös korkeakoulun opiskelijoiden osaamisen, oman henkilöstön osaamisen ja TKI-profiilin vahvistamisessa.

Viime vuonna Suomessa hyväksyttiin TKI- rahoituslaki parlamentaarisen työn tuloksena. Se on erittäin merkittävä laki myös ammattikorkeakoulujen kannalta. Parlamentaarinen työryhmä on ehdottanut, että lain rinnalle laaditaan useita talouden kehyskausia pidempi tutkimus- ja kehittämistoiminnan politiikkalinjaus, johon voidaan sitoutua hallituskautta pidemmäksi ajaksi.

Tämä on kannatettava esitys, ja tärkeä suomalaiselle työelämälle, yrityksille, korkeakouluopiskelijoille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille. Pula osaavasta työvoimasta koskettaa myös tutkimusosaamista ja siksi on tärkeää, että myös ammattikorkeakouluissa tehtävä soveltava tutkimus tunnistetaan osana Suomen hyvinvointia ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Liian usein ajaudumme kiistelemään tutkimuksen ja sen rahoituksen merkityksestä korkeakoulusektoreiden välillä tyyliin ”joko – tai”. Meidän olisi enemmänkin opittava arvostamaan ja toimimaan ”sekä – että” – moodissa, jolloin erilaiset tutkimustiedon käyttöalueet ja näkökulmat voisivat lähestyä. Meidän on syytä purkaa esteitä, jotta suomalainen yhteiskunta saa kaiken mahdollisen hyödyn tutkimus- ja innovaatioympäristöstä. Siksi myös ammattikorkeakouluissa tehtävä soveltavan tutkimuksen ja elinkeinoelämää lähellä olevan kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitys on tunnistettava TKI- rahoituslakia sovellettaessa ja rahoitusta kohdennettaessa.

_ _ _ _

Riitta Rissanen
KT, KTM, rehtori
Lapin ammattikorkeakoulu

_ _ _ _

Juttu julkaistu alunperin Lapin Kansa -lehdessä 13.5.2023.